top of page
Het Veiligheids-en Gezondheidsplan

Dit is het document of geheel van documenten waarvan de inhoud aan bepaalde voorwaarden voldoet (zie verder) en de op basis van risicoanalyses

vastgestelde preventiemaatregelen bevat ter voorkoming van de risico’s waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden als gevolg

van:

 • de aard van het bouwwerk;

 • de wederzijdse inwerking van activiteiten van de diverse tussenkomende partijen die tegelijkertijd op de bouwplaats aanwezig zijn;

 • de opeenvolging van activiteiten van de diverse tussenkomende partijen wanneer een tussenkomst, na de beëindiging ervan, risico’s laat bestaan voor de andere tussenkomende partijen die later zullen tussenkomen;

 • de wederzijdse inwerking van alle installaties of alle andere activiteiten op of in de nabijheid van de site waar de bouwplaats is gevestigd, meer bepaald het openbaar of privaat goederen- of personenvervoer, het aanvatten of de voortzetting van het gebruik van een gebouw of de voortzetting van eender welke exploitatie;

 • de uitvoering van mogelijke latere werkzaamheden aan het bouwwerk.

 

Het veiligheids- en gezondheidsplan is steeds verplicht voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waarvoor een coördinator-ontwerp of een coördinator-verwezenlijking moet worden aangesteld en waar werkzaamheden worden uitgevoerd die als gevaarlijk of met een verhoogd risico

worden beschouwd (opgesomd in art. 26 §1 van het KB. Bv. gevaren van bedelving, valgevaar van 5 meter of meer, graven of werken aan sleuven

of putten van meer dan 1,2 meter diepte, werken in de nabijheid van drijfzand of slib, ondergrondse werken en tunnelwerken, werkzaamheden

onder overdruk, met duikuitrusting, met springstoffen, met (de)montage van zware geprefabriceerde elementen,…).

 

Het veiligheids- en gezondheidsplan is bovendien verplicht voor de bouwplaatsen van grotere omvang (art. 26 §2 van het KB):

waarvan de vermoedelijke duur van de werkzaamheden langer is dan 30 werkdagen en waar op één of meer ogenblikken meer dan 20 werknemers

 • tegelijkertijd aan het werk zijn, of

 • waarvan het vermoedelijke werkvolume groter is dan 500 mandagen.

 

Voor de bepaling van de omvang van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen die het voorwerp uitmaken van een continue opdracht of van een pakket opdrachten zonder onderling verband, wordt het geheel van de werken die een onderling verband hebben, als een afzonderlijke tijdelijke of mobiele bouwplaats beschouwd. Hiermee worden bouwwerken bedoeld die bijvoorbeeld in het kader van een raamcontract aan een aannemer zijn toevertrouwd.

 

Het veiligheids- en gezondheidsplan kan de volgende vormen aannemen:

 • een volledig VGP (oppervlakte van 500 m2 of meer in geval van gevaarlijke werken of grotere omvang (30/20-regel of meer dan 500 mandagen));

 • een vereenvoudigd VGP (oppervlakte < 500 m2 in geval van gevaarlijke werken of grotere omvang (30/20-regel of meer dan 500 mandagen) of oppervlakte van 500 m2 of meer in geval van niet-gevaarlijke werken of kleinere omvang);

 • een schriftelijke overeenkomst (oppervlakte < 500 m2, in geval van niet-gevaarlijke werken of kleinere omvang).

 

Het volledig veiligheids- en gezondheidsplan bevat:

 • de beschrijving van het te realiseren bouwwerk vanaf het ontwerp tot de volledige verwezenlijking;

 • de beschrijving van de resultaten van de risicoanalyses;

 • de beschrijving van de preventiemaatregelen. Dit omvat:

  • het geheel van de preventieregels en –maatregelen (zoals bedoeld in afdeling III van bijlage I van het KB), die aangepast zijn aan de kenmerken van het bouwwerk en voortvloeien uit de toepassing van de algemene preventieprincipes;

  • de specifieke maatregelen m.b.t. de werkzaamheden met een verhoogd risico;

  • de instructies voor de tussenkomende partijen;

 • de raming van de duur van de verwezenlijking van de verschillende werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden;

 • de lijst met de namen en adressen van alle opdrachtgevers, bouwdirecties en aannemers, vanaf het moment dat deze personen bij de bouwplaats betrokken worden;

 • de naam en het adres van de coördinator-ontwerp;

 • de naam en het adres van de coördinator-verwezenlijking vanaf het moment van zijn aanstelling.

 

Het vereenvoudigd veiligheids- en gezondheidsplan bevat:

 • de inventarisatie van de risico’s;

 • de vastgestelde preventiemaatregelen;

 • de lijst met de namen en adressen van alle opdrachtgevers, bouwdirecties en aannemers, vanaf het moment dat deze personen bij de

 • bouwplaats betrokken worden;

 • de naam en het adres van de coördinator-ontwerp;

 • de naam en het adres van de coördinator-verwezenlijking vanaf het moment van zijn aanstelling.

 

De inhoud van dit volledig of vereenvoudigd VGP wordt aangepast in functie van de volgende elementen:

 • in voorkomend geval, de wijzigingen in verband met de uitvoeringsmodaliteiten, overeengekomen tussen de tussenkomende partijen, waarvan de weerslag op het welzijn bij het werk dezelfde waarborgen biedt als de oorspronkelijk in het plan voorziene uitvoeringsmodaliteiten;

 • in voorkomend geval, de opmerkingen van de tussenkomende partijen aan wie de elementen uit het VGP, die hen aanbelangen, zijn overgemaakt;

 • de stand van de werken;

 • het identificeren van onvoorziene risico’s of onvoldoende onderkende gevaren;

 • het optreden of het vertrek van tussenkomende partijen;

 • de eventueel aan het ontwerp of de werken aangebrachte wijzigingen.

 

Op de bouwplaatsen met een oppervlakte van minder dan 500 m2 en waarbij geen werken met een verhoogd gevaar uitgevoerd worden of de omvang minder dan 500 mandagen bedraagt of minder dan 30 werkdagen duren en minder dan 20 werknemers tegelijkertijd actief zijn, moet geen VGP maar wel een schriftelijke overeenkomst gesloten worden tussen de tussenkomende partijen, op voorstel van de coördinator die het eerst tussenkomt. In deze schriftelijke overeenkomst moeten ten minste de volgende bedingen worden opgenomen:

 • duidelijke afspraken betreffende alle werkzaamheden die gelijktijdig of achtereenvolgens zullen uitgevoerd worden met vermelding van de aannemers die ze zullen uitvoeren en de uitvoeringstermijn van elk van de werkzaamheden;

 • de gedetailleerde vaststelling van de preventiemaatregelen die zullen getroffen worden met de identificatie van de bouwdirecties, de aannemers, en in voorkomend geval, de opdrachtgevers die zullen instaan voor het treffen van deze maatregelen. Deze uitvoeringstermijnen moeten vastgesteld worden rekening houdend met de toepassing van de algemene preventieprincipes.

 

Verplichtingen van de opdrachtgever wanneer een volledig of vereenvoudigd VGP verplicht is

 

De opdrachtgever moet de nodige maatregelen nemen opdat het veiligheids- en gezondheidsplan deel uitmaakt van het bijzonder bestek, de prijsaanvraag of de contractuele documenten, en dat het daarin als een afzonderlijk en als dusdanig betiteld deel wordt opgenomen, en dat:

 • de aannemers bij hun offertes een document voegen dat verwijst naar dit plan en waarin zij beschrijven op welke wijze zij het bouwwerk zullen uitvoeren om rekening te houden met het veiligheids- en gezondheidsplan;

 • de aannemers in hun offertes een afzonderlijke prijsberekening voegen i.v.m. de door het plan bepaalde preventiemaatregelen en –middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en –middelen;

 • de coördinator-ontwerp de opdrachtgever kan adviseren inzake de overeenstemming (of niet-overeenstemming) van de door de aannemers voorgestelde uitvoeringswijze met de bepalingen van het veiligheids- en gezondheidsplan.

In de gevallen waarin er geen volledig of vereenvoudigd veiligheids- of gezondheidsplan moet opgesteld worden (en dus enkel een “schriftelijke overeenkomst”) zijn de opdrachtgevers van bovenstaande bepalingen vrijgesteld.

bottom of page