top of page
Taken van de coördinator-verwezenlijking

In de verwezenlijkingsfase moet de coördinator:

 

 • de tenuitvoerlegging coördineren van de algemene preventie- en veiligheidsbeginselen bij de technische of organisatorische keuzen met het oog op de planning van de verschillende werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar worden uitgevoerd evenals bij de raming van de duur van de uitvoering van deze verschillende werken of werkfasen;

 • de tenuitvoerlegging coördineren van de relevante bepalingen om ervoor te zorgen dat de aannemers de algemene preventiebeginselen en de na te leven beginselen tijdens de verwezenlijking coherent toepassen, alsook het veiligheids- en gezondheidsplan toepassen;

 • de samenwerking en de coördinatie organiseren van de aannemers, die tegelijkertijd of na elkaar op de bouwplaats opvolgen;

 • de controle op de juiste toepassing van de werkprocedures coördineren;

 • de nodige maatregelen treffen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;

 • het veiligheids- en gezondheidsplan aanpassen en de nodige elementen hieruit aan de tussenkomende partijen overmaken voor zover deze elementen hen aanbelangen;

 • in het geval van werken < 500 m2: ervoor zorgen dat de betrokkenen schriftelijk in kennis worden gesteld van hun eventuele gedragingen, handelingen, keuzen of nalatigheden die in strijd zijn met de algemene preventieprincipes; daartoe mag hij ook een eventueel coördinatiedagboek aanwenden;

 • in het geval van werken van 500 m2 of meer: het coördinatiedagboek bijhouden en aanvullen; in het coördinatiedagboek de tekortkomingen (ten opzichte van de algemene en specifiek op de bouwplaats toepasselijke preventiebeginselen) van de tussenkomende partijen noteren en de opdrachtgever hiervan in kennis stellen; en de opmerkingen van de aannemers in het coördinatiedagboek noteren en door hen laten viseren;

 • de (eventuele) coördinatiestructuur samenroepen;

 • het postinterventiedossier aanvullen in functie van de elementen van het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan die voor de uitvoering van latere werkzaamheden aan het bouwwerk van belang zijn;

 • bij de (voorlopige) oplevering, de geactualiseerde documenten (veiligheids- en gezondheidsplan, (eventuele) coördinatiedagboek) en het postinterventiedossier overdragen aan de opdrachtgever. Deze overdracht moet vastgesteld worden in een proces-verbaal, dat bij het postinterventiedossier wordt gevoegd.

 

In het geval van werken < 500 m2: indien de coördinator-verwezenlijking werd aangesteld door de bouwdirectie-uitvoering (in het geval er

meerdere bouwdirecties-uitvoering zijn) moet hij deze documenten overdragen aan de bouwdirectie die hem aanstelde.

 

Ongeacht de oprichting van een coördinatiestructuur of niet moet de coördinator- verwezenlijking ingaan op het op grond van de veiligheid of

gezondheid gemotiveerd verzoek van één of meer tussenkomende partijen om op de bouwplaats aanwezig te zijn.

 

De opdracht van de coördinator-verwezenlijking wordt beëindigd bij de overdracht van de geactualiseerde documenten (VGP, eventuele CD, PID).

 

 

bottom of page