top of page
EPB Verslaggeving

Naar aanleiding van de Europese regelgeving betreffende de CO2-uitstoot worden alle nieuw te bouwen gebouwen en renovaties onderworpen aan strengere eisen betreffende de energieprestatie en de isolatie. Hiervoor heeft u nood aan een EPB-verslaggever om uw dossier te begeleiden.

 

De taken en verantwoordelijkheden van de EPB-verslaggever zijn:

 

1. Voorafberekening: opmaken en eventueel bijhorend advies

Voor de start van de werken maakt de verslaggever een berekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw: de voorafberekening.

Op basis van de materialen en de keuzes die door de architect en de ontwerper van de technische bouwsystemen zijn gemaakt, met de bedoeling te zorgen dat er tijdig beseft wordt dat het ontwerp eventueel niet conform de geldende EBP-eisen is (in een fase die nog minder impact heeft op het bouwproces en -budget). Deze aanpassing kan niet meer gebeuren in de waarheidsgetrouwe EPB-aangifte.

Als de berekening aantoont dat het ontworpen gebouw niet voldoet aan de EPB-eisen, signaleert de verslaggever dat aan de aangifteplichtige en aan de architect. De verslaggever geeft hen één schriftelijk niet-bindend advies over hoe ze kunnen voldoen aan de EPB-eisen.

 

2. Startverklaring: opmaken en indienen

In naam van de aangifteplichtige dient de verslaggever de startverklaring elektronisch in bij het Vlaams Energieagentschap (VEA), va de energieprestatiedatabank.

Dit dient te gebeuren vóór de start van de werkzaamheden. De aangifteplichtge stelt de verslaggever op de hoogte wanneer de werken zullen (zijn) opgestart worden.

Deze wordt electronisch ingediend bij de energeprestatiedatabank waarna de EPB-verslaggever een document ontvangt dat dient te worden ondertekend door de aangifteplichtige, de verslaggever en de architect belast met de controle van de werkzaamheden.

De verslaggever houdt de ondertekende versie 3 jaar bij.

Per deelprojct dient er een startverklaring opgemaakt te worden.

 

3. Aangifte: opmaken en indienen

In opdracht van de aangifteplichtige maakt de verslaggever een EPB-aangifte op. Binnen de 6 maanden na ingebruikname van het gebouw, dient hij de EPB-aangifte in, via de energieprestatiedatabank.

De verslaggever is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de feitelijke toestand (as-built-situatie) van het gebouw.

De EPB-aangifte is een conformiteitsdossier waarin de verslaggever alle maatregelen beschrijft die genomen zijn om de EPB-eisen na te leven, en waarin hij beschrijft of de resultaten al dan niet conform de eisen zijn.

Deze EPB-aangifte dient uiterlijk na de eerste van de volgende twee data ingediend worden:

- de datum van ingebruikname

- de datum van beëindiging van de vergunnings- of meld

De eerste van die twee data bepaalt de uiterste indiendatum. Daarnaast moet de EPB-aangifte in elk geval uiterlijk vijf jaar na het verlenen van de stedebouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding zijn ingediend.

 

4. Boetes: een overzicht van de mogelijke boetes voor de bouwheer, afhankelijk van de overtreding

Te laat of niet indienen van de startverklaring:  250€

Te laat of niet indienen van EPB-aangifte: 1.000€ + 1€ per m3 nieuw bouwvolume + 10€ per dag dat de aangifte niet is ingediend +

afgetopt op 10.000€

Niet voldoen aan EPB-eisen: afhankelijk van de overtreding:

60€ per afwijking van 1W/K voor thermische isolatie van de constructie-elementen en het K-peil

0.24€ per afwijking van 1MJ/jaar voor globale energetische prestatie

0.48€ per 1000 Kh en per m3 afwijking voor risico op oververhitting

4€ per afwijking van 1m3/h op het vlak van ventilatievoorzieningen

 

Boetes onder de 250€ worden niet geïnd maar wel vermeld op je EPB-certificaat.

Ventilatieboetes komen het vaakst voor (84% van alle boetes).

Gemiddelde boete is 800€, gezien de meeste boetes voor ventilatie zijn en ook nog eens in woningen (dus meer ruimtes) voorkomen. In een woning waar een ventilatiesysteem volledig afwezig is, kan de boete oplopen tot soms wel 3.000€.

5. Verstrenging van de eisen

Het Vlaams Energie Agentschap (VEA) heeft als taak om toe te zien dat in de nabije toekomst de woningen bijna energie-neutraal gebouwd worden. Zodoende worden er jaar na jaar strengere eisen gesteld aan nieuwbouw, verbouwingen, ...

Danafix-EVC kan u hierbij van dienst zijn om reeds nu al te voldoen aan de eisen die er binnenkort aankomen, in de niet meer zo verre toekomst.

 

bottom of page