top of page
Taken van de coördinator-ontwerp

In de ontwerpfase heeft de coördinator de volgende taken:

 

  • hij moet erop toezien dat de bouwdirectie-ontwerp (of diens onderaannemer, of eventueel de opdrachtgever) tijdens de ontwerp-, studie- en uitwerkingsfase van het ontwerp de algemene preventiebeginselen in acht neemt bij de bouwkundige, technische of organisatorische keuzen, in verband met de planning van de verschillende werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden evenals bij de raming van de duur van de verwezenlijking van deze verschillende werken of werkfasen;

  • hij stelt het veiligheids- en gezondheidsplan op en neemt er de hoger vermelde keuzen in op alsook de voor de veiligheid en de gezondheid kritieke fasen waarop de coördinator-verwezenlijking ten minste op de bouwplaats aanwezig moet zijn;

  • hij past het veiligheids- en gezondheidsplan aan aan elke wijziging aangebracht aan het ontwerp;

  • hij maakt de elementen uit het veiligheids- en gezondheidsplan over aan de tussenkomende partijen voor zover deze elementen hen betreffen;

  • in het geval van werken < 500 m2: hij zorgt ervoor dat de betrokkenen schriftelijk in kennis worden gesteld van hun eventuele gedragingen, handelingen, keuzen of nalatigheden die in strijd zijn met de algemene preventieprincipes; daartoe mag hij ook een coördinatiedagboek aanwenden;

  • hij adviseert de opdrachtgevers inzake de overeenstemming van het document gevoegd bij de offertes, bedoeld in artikel 30, tweede lid, 1°, met het veiligheids- en gezondheidsplan en stelt hen in kennis van eventuele niet-overeenstemmingen;

  • hij opent het coördinatiedagboek (in het geval van werken van 500 m2 of meer) en het postinterventiedossier, houdt het bij en vult het aan;

  • hij draagt het veiligheids- en gezondheidsplan, het (eventuele) coördinatiedagboek en het postinterventiedossier over aan de opdrachtgevers en stelt die overdracht en het einde van het ontwerp van bouwwerk schriftelijk vast (in het coördinatiedagboek zo er een is en in een afzonderlijk document).

bottom of page